NCERT-Class-6-Sanskrit-Books

NCERT Class 6 Sanskrit

NCERT Class 6 Sanskrit Book text index

पाठानुक्रमणिका

पाठःनाम:Link
पुरोवाक्
भूमिका
मङ्गलम्
प्रथमः पाठःशब्दपरिचय : – I
द्वितीयः पाठःशब्दपरिचय : – II
तृतीयः पाठःशब्दपरिचय : – III
चतुर्थः पाठःविद्यालयः
पञ्चमः पाठःवृक्षाः
षष्ठः पाठःसमुद्रतट:
सप्तमः पाठःबकस्य प्रतीकार:
अष्टमः पाठःसूक्तिस्तबक:
नवमः पाठःक्रीडास्पर्धा
दशमः पाठःकृषिका: कर्मवीराः
एकादशः पाठःपुष्पोत्सवः
द्वादशः पाठःदशमः त्वम् असि
त्रयोदशः पाठःविमानयानं रचयाम
चतुर्दशः पाठःअहह आ: च
पञ्चदशः पाठःमातुलचन्द्र (बालगीतम्)
परिशिष्टम्कारक – विभक्ति – परिचयः , शब्दरूपाणि धातुरूपाणि च

Sanskrit

National Councial of Educational Research & Training

Spread the love

4 thoughts on “NCERT Class 6 Sanskrit”

  1. Pingback: NCERT Maths Important Notes - Be Notesi

  2. Pingback: NCERT Class-10 Science Quiz Lesson 03 - Be Notesi

  3. Pingback: NCERT Book Class Six Social Science Our Pasts-I Part-I Question And Answer in English medium - Be Notesi

  4. Pingback: Mineral Department Constable खनिज विभाग कांस्टेबल परीक्षा 2013 - Be Notesi

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *