NCERT Class 6 Sanskrit

NCERT Class 6 Sanskrit text index

पाठानुक्रमणिका

पाठःनाम:Link
 पुरोवाक् 
 भूमिका 
 मङ्गलम् 
प्रथमः पाठःशब्दपरिचय : – I 
द्वितीयः पाठःशब्दपरिचय : – II 
तृतीयः पाठःशब्दपरिचय : – III 
चतुर्थः पाठःविद्यालयः 
पञ्चमः पाठःवृक्षाः 
षष्ठः पाठःसमुद्रतट: 
सप्तमः पाठःबकस्य प्रतीकार: 
अष्टमः पाठःसूक्तिस्तबक: 
नवमः पाठःक्रीडास्पर्धा 
दशमः पाठःकृषिका: कर्मवीराः 
एकादशः पाठःपुष्पोत्सवः 
द्वादशः पाठःदशमः त्वम् असि 
त्रयोदशः पाठःविमानयानं रचयाम 
चतुर्दशः पाठःअहह आ: च 
पञ्चदशः पाठःमातुलचन्द्र (बालगीतम्) 
परिशिष्टम्कारक – विभक्ति – परिचयः , शब्दरूपाणि धातुरूपाणि च 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *