NCERT-Class-6-Sanskrit-Books

NCERT Class 6 Sanskrit

NCERT Class 6 Sanskrit
प्रथमः पाठः शब्दपरिचय : – I
द्वितीयः पाठः शब्दपरिचय : – II
तृतीयः पाठः शब्दपरिचय : – III
चतुर्थः पाठः विद्यालयः
पञ्चमः पाठः वृक्षाः
षष्ठः पाठः समुद्रतट:
सप्तमः पाठः बकस्य प्रतीकार: